Ekoen logo

Polityka prywatności aplikacji mobilnej EKOEN FLEET


Administrator danych

EKOEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14


Dane osobowe

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem aplikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem aplikacji w momencie skorzystania przez użytkownika z logowania do konta utworzonego w aplikacji. Dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

3. Dane przetwarzane będą przez okres minimum 2 lat w celu wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

4. W trakcie korzystania z aplikacji przetwarzane są dane identyfikujące użytkownika w formie nazwy użytkownika i adresu e-mail w momencie logowania do konta. W przypadku użytkowników niekorzystających z logowania zbierane są dane dotyczące nazwy użytkownika, identyfikatora użytkownika i urządzenia.

5. W aplikacji nie są przetwarzane dane dotyczące lokalizacji, informacji finansowych, zdrowia, zdjęć i filmów, wiadomości, plików dźwiękowych, plików i dokumentów, zapisów kalendarza, kontaktów, aktywności w aplikacjach, informacji zgromadzonych w ramach korzystania z internetu oraz aplikacji.

6. Podanie danych jest dobrowolne, a Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. W celu należytego zabezpieczenia danych, aplikacja dokonuje szyfrowania danych podczas przesyłania.


Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator w ramach funkcjonowania aplikacji, w tym w szczególności hostingodawcom.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 2 należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@ekoenergetyka.com.pl .

4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.