Klauzula Informacyjna

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
• Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Ekoen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ulicy Postępu 14, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: kontakt@ekoen.pl.
• Administrator przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
• Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora,
– realizacji umów,
– niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
– realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w zakresie:
▪ Przygotowania ofert handlowych;
▪ Prowadzenia działań marketingowych;
▪ Prowadzenia badań satysfakcji klientów.
– w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
▪ Udzielania odpowiedzi na zapytania, w ramach prowadzonej korespondencji;
▪ Prowadzenia rekrutacji.
• W związku z realizacją praw i obowiązków Administratora, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
– organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
– inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
– podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
– spółki powiązane w zakresie celów działalności z Administratorem (spółki z grupy kapitałowej – Grupa Ekoenergetyka S.A.).• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających z terminów przedawnienia roszczeń, a w celach rachunkowo- podatkowych nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
• W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
– prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
– prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
▪ dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
▪ osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
▪ dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
▪ dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
▪ administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
– prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, doktórych podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jestdobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
• Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.
Podstawa prawna:
– art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE