REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH


Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez EKOEN spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa), wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000826317, REGON
385419717, NIP: 725229688, kapitał zakładowy 400.200,00 zł usług ładowania pojazdów elektrycznych
energią elektryczną oraz usług gastronomicznych (dalej jako: „Usługi”), a ponadto określa zasady
postępowania osób znajdujących się na terenie, na którym świadczone są Usługi.


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1) Pojazd – pojazd elektryczny wyposażony w złącza „CCS type 2”, „CHAdeMO” lub „AC”;
  2) Punkt Ładowania – urządzenie służące do ładowania Pojazdu energią elektryczną;
  3) Obszar punktu ładowania – wydzielona oznaczeniem poziomym część Stacji EKOEN
  przeznaczona do postoju Pojazdu w celu podłączenia Pojazdu do Punktu ładowania;
  4) Spółka – EKOEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
  5) Strefa relaksu – wydzielona część lokalu gastronomicznego przeznaczona do odpoczynku
  Użytkowników Pojazdów podczas ładowania Pojazdu;
  6) Stacja EKOEN – obszar nieruchomości oznaczony logiem „EKOEN”, obejmujący teren, na
  którym świadczone są usługi ładowania pojazdów elektrycznych energią elektryczną tj. Punkty
  ładowania wraz z Obszarem punktów ładowania, do którego Spółka posiada tytułprawny;
  7) Stacja EKOEN obsługowa – Stacja EKOEN, na której oprócz usług ładowania pojazdów
  energią elektryczną świadczone są usługi gastronomiczne, obejmująca: lokal gastronomiczny
  wraz ze Strefą odpoczynku, Punkty ładowania wraz z Obszarem punktów ładowania, drogę
  wewnętrzną wraz z wjazdem oraz wyjazdem, do którego Spółka posiada tytuł prawny;
  8) Stacja EKOEN bezobsługowa – Stacja EKOEN, na której Użytkownicy samodzielnie dokonują
  ładowania Pojazdów energią elektryczną,
  9) Użytkownik – odbiorca Usług świadczonych przez Spółkę na terenie Stacji EKOEN.
 2. Regulamin ustanowiony został przez Zarząd Spółki, będącej operatorem Stacji EKOEN oraz dostawcą
  usług ładowania na Stacji EKOEN. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony.
 3. Regulamin udostępniony jest do wglądu na Stacji EKOEN oraz na stronie internetowej Spółki:
  www.ekoen.pl/regulations.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Stacji EKOEN, w szczególności
  Użytkowników. Każdorazowy wjazd lub wejście na teren Stacji EKOEN oznacza akceptację niniejszego
  Regulaminu oraz zobowiązanie się wszystkich osób przebywających na terenie Stacji EKOEN do
  przestrzegania jego postanowień.
 5. Teren stacji Ekoen jest terenem prywatnym i nie stanowi miejsca publicznego.
 6. Osoby przebywające na terenie Stacji EKOEN naruszające postanowienia Regulaminu oraz mienie
  znajdujące się na terenie Stacji EKOEN, w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, mogą
  zostać usunięci przez pracowników Stacji EKOEN w każdym czasie.
 7. Każdy z pracowników zatrudnionych na danej Stacji EKOEN jest osobą reprezentującą Spółkę na
  terenie tej stacji, posiadającą upoważnienie nadane przez Spółkę do egzekwowania przestrzegania
  postanowień niniejszego Regulaminu.
  § 2
  Ogólne zasady korzystania ze Stacji EKOEN
 8. Korzystanie ze Stacji EKOEN jest dopuszczalne przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 9. Korzystanie z usług oferowanych na Stacji EKOEN, w tym w szczególności usługi ładowania oraz usług
  gastronomicznych, jest płatne zgodnie z aktualnymi cennikami udostępnionymi na terenie Stacji
  EKOEN oraz cenami znajdującymi się przy oferowanych na Stacji EKOEN produktach. Dla uniknięcia
  wątpliwości EKOEN potwierdza, że rozliczenia z Użytkownikami będą dokonywane w oparciu o ceny
  lub cenniki obowiązujące w chwili zawarcia umowy w przedmiocie sprzedaży produktów lub
  świadczenia usług.
 10. Na Stacji EKOEN obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  oraz w odpowiednim zakresie, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawy z
  dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym.
 11. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich instrukcji i wskazań dotyczących
  korzystania ze Stacji EKOEN.
 12. Na Stacji EKOEN zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych
  oraz papierosów elektronicznych.
 13. Stacja EKOEN nie służy i nie może być wykorzystywana do parkowania samochodów lub innych
  pojazdów. Postój lub zatrzymywanie samochodów lub innych pojazdów dozwolone jest wyłącznie
  dla Użytkowników, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 14. Zabrania się wjazdu na teren Stacji EKOEN przez:
  1) samochody przewożące materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobnemateriały
  i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
  2) samochody pełniące funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie
  działalności handlowej na terenie Stacji EKOEN.
 15. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę techniczną Stacji EKOEN, w tym w
  szczególności w Punkty Ładowania.
 16. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w oznakowania umieszczone na Stacji EKOEN, w
  szczególności zabronione jest zdejmowanie, przesłanianie, przemieszczanie oraz niszczenie
  oznakowania.
  10.Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego wyłączenia Stacji EKOEN lub jakiejkolwiek jej
  części z eksploatacji.
  § 3
  Zasady Korzystania z Punktów Ładowania
 17. Punkty Ładowania są przeznaczone wyłącznie do ładowania Pojazdów.
 18. Pojazd może znajdować się w Obszarze punktu ładowania wyłącznie w trakcie ładowania Pojazdu.
 19. Chwila podłączenia złącza do gniazda Pojazdu jest momentem zawarcia umowy na wykonywanie
  przez Spółkę usługi ładowania Pojazdu na rzecz danego Użytkownika (dalej jako „Umowa”). Spółka
  zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
 20. Przed przystąpieniem do ładowania kierujący Pojazdem zobowiązany jest do:
  1) prawidłowego ustawienia Pojazdu w Obszarze punktu ładowania,
  2) zamknięcia okien, drzwi i bagażnika,
  3) unieruchomienia auta i wyłączenia świateł.
 21. Ładowanie należy wykonywać zgodnie z instrukcją umieszczoną na Punkcie Ładowania oraz
  komunikatami wyświetlanymi na ekranie Punktu Ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania
  Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
  Odmowa potwierdzenia, o której mowa powyżej, uniemożliwia rozpoczęcie ładowania Pojazdu.
 22. Użytkownik Pojazdu odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą,
  zniszczeniem lub jego uszkodzeniem, jak również pozostawionych w jego wnętrzu rzeczy, wtrakcie
  korzystania z usług na Stacji EKOEN.
 23. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Punktu Ładowania, jak również w razie
  wątpliwości co do sposobu korzystania z Punktu Ładowania, Użytkownik zobowiązany jest do:
  a. niezwłocznego powiadomienia pracownika Spółki – w przypadku, gdy wyżej opisane
  nieprawidłowości lub wątpliwości ujawnione zostaną na Stacji EKOEN obsługowej;
  b. niezwłocznego telefonicznego powiadomienia Spółki pod numerem kontaktowym
  zamieszczonym na Punkcie Ładowania – w przypadku, gdy wyżej opisane nieprawidłowości lub
  wątpliwości ujawnione zostaną na Stacji EKOEN bezobsługowej.
 24. Zabronione jest odłączanie innego Pojazdu podczas ładowania.
 25. Po zakończeniu ładowania należy niezwłocznie usunąć Pojazd z Obszaru punktu ładowania oraz
  dokonać zapłaty za wykonaną usługę ładowania.
  10.Dopuszczalny czas postoju Pojazdu po zakończeniu ładowania wynosi 15 minut.
  11.Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 oraz § 3 ust. 10 Regulaminu zabrania się postoju lub
  zatrzymywania jakichkolwiek pojazdów w Obszarze punktu ładowania.
  12.W razie naruszenia postanowienia ust. 11 powyżej, Spółka zastosuje środki prawne przewidziane
  w § 8 ust. 1 Regulaminu. Spółka uprawniona pozostaje do obciążenia Użytkownika pojazdu, o którym
  mowa w ust. 11 powyżej, kosztami związanymi z usunięciem pojazdu z terenu Stacji EKOEN oraz jego
  zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika, w myśl
  postanowień § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu.
  13.W przypadku Stacji EKOEN bezobsługowej zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej, przy
  wykorzystaniu Punktu Ładowania w sposób opisany w ust. 14 – 15 poniżej.
  14.Przed rozpoczęciem ładowania Pojazdu, Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia na
  wyświetlaczu Punktu Ładowania, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do
  przestrzegania jego postanowień. Ponadto, Użytkownik jest zobowiązany podać w ww. sposób dane
  niezbędne do wystawienia oraz dostarczenia faktury lub rachunku w formie elektronicznej (adres email oraz ewentualnie numer NIP) oraz wyrazić zgodę na ich doręczenie w tej formie.
  15.EKOEN umożliwia Użytkownikom złożenie oświadczeń oraz podanie informacji, o których mowa w
  ust. 14 powyżej przy użyciu wyświetlacza Punktu Ładowania. Wszelkie skutki podania nieaktualnych
  lub nieprawdziwych informacji w ww. zakresie będzie ponosił Użytkownik. Odmowa złożenia lub
  podania przedmiotowych oświadczeń lub informacji przez Użytkownika będzie uprawniać EKOEN do
  odmowy zawarcia Umowy oraz świadczenia usługi ładowania bez prawa Użytkownika do
  dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
  § 4
  Zasady Korzystania ze Strefy odpoczynku
 26. Korzystanie ze Strefy odpoczynku jest dozwolone wyłącznie dla Użytkowników korzystających w tym
  samym czasie z Punktów Ładowania.
 27. Pracownik Stacji EKOEN może w każdym czasie odmówić korzystania ze Strefy odpoczynku osobom,
  które nie korzystają w tym samym czasie z Punktu Ładowania pojazdów elektrycznych lub naruszają
  postanowienia niniejszego Regulaminu.
 28. Wszelkie artykuły spożywcze oferowane w Strefie odpoczynku podlegają konsumpcji na jej obszarze.
 29. Zakazane jest wynoszenie prasy, magazynów oraz innych rzeczy, które pozostają na wyposażeniu
  Stacji EKOEN i stanowią własność Spółki, poza Strefę odpoczynku.
 30. Wszystkie osoby przebywające w obszarze Strefy odpoczynku zobowiązane są do zachowania zasad
  porządku, utrzymania czystości oraz proszone są o wzajemną życzliwość i tolerancję.
  § 5
  Formy płatności
 31. Na Stacji EKOEN obowiązują następujące formy płatności:
  a) Na Stacji EKOEN obsługowej dokonanie płatności może nastąpić:
  (i) w formie gotówkowej,
  (ii) za pośrednictwem karty płatniczej typu VISA oraz Master Card,
  (iii) za pośrednictwem instrumentu płatniczego wydawanego w ramach Schematu Płatniczego
  BLIK.
  b) Na Stacji EKOEN bezobsługowej dokonanie płatności może nastąpić:
  (i) za pośrednictwem karty płatniczej typu VISA oraz Master Card,
  (ii)za pośrednictwem instrumentu płatniczego wydawanego w ramach Schematu Płatniczego
  BLIK.
  EKOEN zastrzega, że możliwość korzystania z formy płatności wskazanej w lit. a pkt iii oraz lit. b pkt
  ii powyżej może być wyłączona na danej Stacji EKOEN w odniesieniu do poszczególnych Usług
  z zachowaniem dostępności pozostałych form płatności.
 32. Użytkownik uprawniony jest do otrzymania faktury VAT potwierdzającej fakt wykonania na jego
  rzecz usługi.
 33. Uzyskanie faktury za usługi ładowania wymaga podania numeru NIP nabywcy.
 34. W przypadku Stacji EKOEN bezobsługowych, faktura lub rachunek są dostarczane Użytkownikowi w
  formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail.
  § 6
  Monitoring wizyjny
 35. Na terenie Stacji EKOEN prowadzony jest monitoring wizyjny.
 36. Wjazd / wejście na Stację EKOEN uznaje się za wyrażenie zgody przez osobę przebywającą na terenie
  stacji na przetwarzanie jej danych osobowych, w postaci wizerunku lub numeru rejestracyjnego
  pojazdu, którym dana osoba przebywająca na terenie Stacji EKOEN się porusza,utrwalonych na
  nagraniach z monitoringu wizyjnego.
 37. Nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią własność Spółki.
 38. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach z monitoringu wizyjnego jest
  EKOEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 14, 02-676
  Warszawa).
 39. Dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celach
  wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności
  na potrzeby analizy incydentów naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz naruszeń
  przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 40. Podstawą przetwarzania danych osobowych utrwalonych na nagraniach z monitoringu jest prawnie
  uzasadniony interes Spółki oraz zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, wyrażona wsposób
  wskazany w ustępie 2 powyżej.
 41. Utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego dane osobowe:
  1) nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
  2) będą przechowywane przez okres 30 dni, zaś w sytuacji utrwalenia tychże danych w związku z
  popełnieniem incydentu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszeń
  przepisów prawa powszechnie obowiązującego przez okres przedawnienia roszczeń o
  naprawienie szkody/przedawnienia karalności,
  3) nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  4) będą udostępniane:
  a. organom państwowym (uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania
  obowiązków ciążących na administratorze;
  b. podmiotom świadczącym dla Spółki usługi z zakresu pomocy prawnej,
  c. innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
  zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty
  przetwarzające).
 42. Osoba, której dane zostały utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego ma prawo:
  1) prawo dostępu do danych,
  2) prawo żądania sprostowania danych,
  3) prawo do usunięcia danych,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez
  osobę, której dane dotyczą – prawo do wycofania takiej zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu
  na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem,
  6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa) w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego
  Regulaminu narusza przepisy RODO.
  § 7
  Wyłączenie odpowiedzialności Spółki
  Spółka nie ponosi odpowiedzialności:
  1) za skutki powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług na Stacji EKOEN
  niezgodnie z przeznaczeniem lub Regulaminem,
  2) za jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu Stacji EKOEN,
  3) za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży (włamania,
  rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na Stacji EKOEN, jak
  również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie;
  4) za skutki działania osób trzecich.
  § 8
  Odpowiedzialność za naruszenie postanowień Regulaminu
 43. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Spółka (pracownik Spółki)
  może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym
  również poprzez doprowadzenie do usunięcia osoby/pojazdu ze Stacji EKOEN, bądź zastosowania
  blokady mechanicznej pojazdu przez uprawnione podmioty.
 44. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztówzwiązanych
  z usunięciem pojazdu z terenu Stacji EKOEN oraz jego zabezpieczeniem i
  przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika lub związanych z założeniem, a
  następnie usunięciem blokady mechanicznej pojazdu, poprzez wniesienie opłaty w wysokości1000
  zł (jeden tysiąc złotych).
 45. Niezależnie od uprawnień Spółki określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w razie przekroczenia
  dopuszczalnego limitu czasowego wskazanego w § 3 ust. 10 Regulaminu, Spółka naliczy opłatę w
  wysokości 50 złotych za każdą rozpoczętą godzinę pozostawienia Pojazdu w Obszarze punktu
  ładowania.
 46. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika obowiązku zapłaty za wykonaną usługę ładowania, o
  którym mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu, Spółka skieruje do właściwych organów ścigania
  zawiadomienie o przestępstwie kradzieży energii elektrycznej.
 47. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałew
  związku z nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usług na Stacji EKOEN.
  § 9
  Reklamacje
 48. Wszelkie Reklamacje wynikające z realizacji usług świadczonych na Stacji EKOEN należy kierowaćna
  adres siedziby Spółki lub w formie mailowej na adres: kontakt@ekoen.pl w terminie 7 dni od
  zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 49. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) dane pozwalające zidentyfikować usługę, w szczególności: datę, godzinę oraz kwotę usługi,
  b) opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji,
  c) dane identyfikacyjne składającego reklamację, w tym imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe,
  d) oczekiwane rozstrzygnięcie reklamacji.
 50. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 51. Spółka ma prawo pozostawić bez rozpoznania reklamację, która niedostatecznie określa nadawcę
  lub uniemożliwia identyfikację usługi, a także reklamację złożoną przez osobę trzecią, niebędącą
  stroną umowy na świadczenie usługi.
 52. Na wskazane w ust. 1 dane adresowe można zgłaszać także wszelkie uwagi, skargi, wnioski oraz
  zapytania dotyczące świadczonych przez Spółkę usług.
  § 10
  Postanowienia końcowe
 53. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa
  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawę z dnia 23 kwietnia
  1964 r. – Kodeks cywilny.
 54. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się bezskuteczne lub
  niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 55. Regulamin oraz ceny usług świadczonych na Stacji EKOEN mogą podlegać zmianom. Zmieniony
  regulamin obowiązuje po upływie 7 (siedmiu) dni od jego opublikowania na stronie internetowej.
 56. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest informacja dla Użytkownika o przetwarzaniu jego
  danych osobowych.
 57. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15-05-2023.
  Załącznik
  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (EKOEN)
  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)
  Administrator
  danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOEN sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, z którym można kontaktować się
  mailowo za pośrednictwem adresu: kontakt@ekoen.pl (dalej „Administrator”).
  Cele i podstawy
  prawne
  przetwarzania:
  Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, adres
  email, numer telefonu, firma, adres, NIP (dalej „Dane Osobowe”) w ramach
  wykonania zawartej umowy (dalej „Umowa”), w następujących celach:
  1) wykonywanie praw i obowiązków wynikających z Umowy [art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z
  lit. f RODO];
  2) podejmowanie działań związanych z Umową (archiwizacja dokumentów, statystyka
  wewnętrzna, raportowanie, prowadzenie audytu i badania działań prowadzonych
  przez Administratora) [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
  3) wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych,
  związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych Administratora [art. 6 ust. 1 lit.
  c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości];
  4) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi
  realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu [art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO].
  Kategorie odbiorców: Dane Osobowe mogą być przekazane:
  1) podmiotom powiązanym z Administratorem, tj. spółkom z grupy kapitałowej
  Administratora,
  2) upoważnionym zleceniobiorcom Administratora,
  3) podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Administratora (usługi księgowe,
  prawne, marketingowe, informatyczne, audytowe) – w takim zakresie, w jakim jest
  to niezbędne do świadczenia tych usług),
  4) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  Przekazywanie
  danych do państw
  spoza EOG:
  Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych do państw trzecich, tj. do
  państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom
  międzynarodowym.
  Okres
  przechowywania:
  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów,
  jednak nie dłużej, niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
  Pana/Pani
  uprawnienia:
  Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, realizowane przez
  kontakt z Administratorem za pomocą dowolnego środka komunikacji:
  1) dostęp do treści Danych Osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia
  lub przesłania kopii ich kompletu,
  2) żądanie sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie
  nieprawidłowych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą,
  3) żądanie usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO); Administrator ma prawo
  odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,
  4) żądanie ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO) przez
  wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,
  5) prawo do przenoszenia Danych Osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie
  przygotowania i przekazania przez Administratora Danych Osobowych do
  Pani/Pana lub do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie
  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą
  podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie osobnej zgody,
  6) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na art. 6
  ust. 1 lit. e lub f RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  7) wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza
  przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO).
  Dobrowolność
  podania danych:
  Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono
  niezbędne do wykonania Umowy.
  Zautomatyzowane
  podejmowanie
  decyzji
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
  tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.